Stanovy ČKS

Stanovy ČKS

 Stanovy ČKS - stahuj  v PDF zde   

 

 1. Orgány ZKO jsou: Článek 22, začína na straně 11.

A. členská schůze ZKO
B. výbor ZKO
C. předseda ZKO
D. revizní komise nebo revizor ZKO

Článek 24 Členská schůze ZKO

1. Členská schůze ZKO je nejvyšším orgánem ZKO. Členská schůze je řádná, mimořádná a volební. Volební členská schůze se koná 1x za pět let v období před konáním sjezdu.

2. Členská schůze se schází nejméně jednou do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ZKO, je výbor ZKO povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce. Pokud výbor ZKO ve stanovené lhůtě členskou schůzi nesvolá, mohou tak učinit na náklady ZKO sami iniciátoři s maximální hospodárností.

3. V rámci své působnosti členská schůze:

a. schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO

b. projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření za uplynulé období

c. volí a odvolává členy výboru a stanoví počet členů výboru

d. volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet

e. volí delegáty na konferenci krajské organizace

f. rozhoduje o vyloučení člena ZKO,

g. je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO s výjimkou rozhodnutí, která se dotkla práv třetích osob nabytých v dobré víře

h. stanoví výši členských příspěvků řádných i mimořádných

i. schvaluje čestné členy ZKO.

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info